Biodanzalogie

Hier vind je regelmatig berichten over Biodanza; de theorie, de praktijk, de vertaling naar het dagelijks leven, de effecten, poezie en meer....

dinsdag 26 mei 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (26+28 de groep, de muziek en de oefeningen)

Dit is de laatste blog over de school theorie voorproefjes.


Ik hoop dat het therapeuten die mogelijk mensen naar ons doorsturen,  laat zien, hoeveel achtergrond er aan de methode verbonden is. Dat het nieuwe mensen naar de opleidingen brengt. Dat het mensen die de opleiding volgen enthousiast maakt om steeds meer te studeren. En dat het journalisten kan helpen bij het schrijven van stukken over de schoonheid van deze methode. 

Deze theorie voorproefjes zijn maar het topje van de ijsberg! 26 De Biodanza groep

De groep waar binnen deelnemers Biodanza beoefenen moet een soort Biogenerator zijn; een centrum dat leven voortbrengt. De groepssfeer moet instemmend, faciliterend, aanstekelijk, integratief, creatief en transcendent zijn.
Instemmend: De groep geeft toestemming aan de leden om de eigen verdedigingsmechanismen minder sterk te maken. Dat opent de weg naar affectie.

 • Faciliterend: De gezonde uitingen van de deelnemers worden in elkaar versterkt door het stimuleren van levenskracht, het verlangen naar contact, vreugde en creativiteit.
 • Aanstekelijk: De groepssituatie kan aanstekelijk zijn ten aanzien van het groeiproces dat in gang wordt gezet.
 • Integratief: Iedere deelnemer kan nieuwe stappen zetten op zijn of haar eigen kronkelende pad van ontwikkeling. Er ontstaan integratieve processen van nieuw ouderschap of iemand weer bij de “stam” betrekken.
 • Creatief: In de groep ontstaat expressieve situaties, er is ruimte voor het bijzondere, onverwachte en wonderbaarlijke.
 • Transcendent: De groep ontwikkelt een diepe verbondenheid bij sommige dansen, oefeningen, ceremonieën van viering van het leven en trance.


“I am life that wants to live, in the midst of life that wants to live.”
Albert Schweitzer

De Biodanzagroeps-sessie is een omgeving die speciaal gericht is op het ontwikkelen van authentieke menselijke ontmoetingen. Dat ontstaat soms wel en soms niet, afhankelijk van de mate van gezondheid en integratie van de groep en haar leden. Wanneer er een authentieke ontmoeting plaatsvindt, zet deze werkelijk veranderingen in de identiteit in gang. Biodanza lessen zijn bovenal bedoeld als een opening naar onschuldige en universele liefde.

Half open structuur
Groepen zijn meestal half open van structuur. Dat wil zeggen, de groep blijft voor langere tijd bijeen en is zo nu en dan open voor het instromen van nieuwe leden. Wanneer er te vaak nieuwe leden instromen, komt de integratie van de groep niet goed op gang. Het overstappen van deelnemers van de ene naar de andere groep (en docent) wordt meestal afgeraden. Het kan een patroon zijn van deelnemers om steeds van groep te veranderen wanneer er essentiële aspecten in zichzelf worden aangeraakt. En soms kan het juist wel een goed idee zijn een andere groep te zoeken, de huidige docent kan deelnemers dan helpen bij het vinden van een andere groep en/of een andere docent. Biodanza is echter niet bedoeld als vrijblijvende vrijetijdsbesteding, waarin overstappen van de ene naar de andere groep veel begrijpelijker is. Het doorlopen van beginners en gevorderden lessen bij dezelfde docent is geen verplichting maar wel dé manier om de beste resultaten te bereiken.


Een docent zal resoluut ingrijpen bij schadelijke of agressieve uitingen of verklaringen tegen andere leden van de groep en kan in zo’n geval een groepslid (alleen indien heling en integratie niet mogelijk is) verzoeken de groep te verlaten.


28 
Officiële lijst van oefeningen, presentaties en muziek van Biodanza

Tijdens het laatste jaar van de opleiding ontvangen aankomend docenten een catalogus met alle officiële Biodanzaoefeningen zoals Rolando Toro die heeft ontwikkeld. Van iedere oefening is beschreven wat het doel, de uitleg en de bedoeling van de oefening is en hoe de docent de oefening het beste kan introduceren. Van iedere oefening zijn beginners en meer gevorderde varianten mogelijk.

Daarnaast is er een set van officiële en goedgekeurde Biodanza muziek. Veel docenten gebruiken speciale computerprogramma’s om lessen en speellijsten samen te stellen. Tegenwoordig werken veel docenten met I-tunes, maar er zijn ook heel ingenieuze systemen waarin je niet alleen de les, maar ook allerlei technische aanwijzingen en lesthema’s in kunt verwerken.

Docenten in Nederland dragen af aan Buma-Stemra, zodat de componisten en muzikanten van de gebruikte muziek betaald worden.

Er zijn momenteel ontwikkelingen gaande waarin:
 • Theoretisch materiaal ontwikkeld wordt dat te gebruiken is op een I-pad
 • Dvd’s worden geproduceerd waarop de juiste uitvoering van oefeningen en dansen wordt vastgelegd door zeer ervaren docenten die veel met Rolando hebben samengewerkt
 • De oude muziek (soms nog van langspeelplaten) wordt verbeterd
 • De opleiding tot didactische docent (zij geven les aan mensen die Biodanzadocent willen worden) wordt uitgebreid en verdiept.

Alles om het systeem van Biodanza te verstevigen en te versterken.


Ik neem even vakantie van het blogschrijven. Na de zomer (of als ik eerder barst van inspiratie) ga ik weer verder schrijven...donderdag 14 mei 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (23,24,25 sessie's en workshops)

De Biodanza sessie & De wekelijkse sessie en workshops


Regelmatige deelname aan wekelijkse lessen is van essentieel belang wil het transformatie proces dat Biodanza je kan bieden werkelijk op gang komen.
Voor het creëren van kwalitatief goede lessen zijn een aantal elementen van belang:

 • Eerlijkheid: een Biodanzales is een bron van Vivencia’s en geen dansvoorstelling. De docent doet wel dansen voor, maar uitsluitend met het doel deelnemers te inspireren en motiveren. Niet om te laten zien hoe het moet of hoe mooi hij of zij zelf kan dansen. Ook tijdens het gezamenlijk doen van de oefeningen zal de docent vaak meedansen, zodat er een sfeer van toestemming en gezamenlijkheid ontstaat. Bij meer gevorderde groepen zal een docent zichzelf soms vrijstellen van bepaalde dansen om het proces beter te kunnen faciliteren.
 • Er zijn geen toeschouwers in de lessen. Iedereen die er is doet mee, ook al heeft iedere deelnemer de vrijheid een dans over te slaan vanwege lichamelijke beperking of verlegenheid. Wanneer je alleen kijkt en zelf geen Vivencia ervaart, zien sommige dansen er misschien vreemd uit, zweverig, extatisch of onbegrijpelijk. Dat geeft een vertekend beeld en doet geen recht aan de schoonheid van de innerlijke beleving, de oprechte ontmoetingen en de privacy van de deelnemers.
 • De les is een ceremonie van de viering van het leven en dat vraagt veiligheid en eerbied.


And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.  Friedrich Wilhelm Nietzsche

Er zijn nu en dan expressieve en creatieve dansen in de lessen, ze hebben als doel deelnemers uit te nodigen zich authentiek uit te kunnen drukken. Ze zijn niet bedoeld “mooi” of “goed” te moeten worden of aan bepaalde eisen te voldoen.

Het is heel belangrijk dat de docent een sfeer van oprechtheid, authenticiteit, spontaniteit, intimiteit, eerlijkheid, menselijkheid en vrijheid kan creëren. Binnen die sfeer kunnen deelnemers tevoorschijn komen zoals ze werkelijk zijn. Biodanza legt nooit dwang op, een docent zal dus nooit aandringen, wanneer een deelnemer niet mee wil doen aan een bepaalde oefening. Wel zal de docent altijd uitnodigen, aanmoedigen, enthousiasmeren en ondersteunen.

De ruimte waar de Biodanza les wordt gegeven is belangrijk, maar belangrijker nog is de groep die samen met de docent de werkelijke ruimte vormt, waarbinnen het proces van Biodanza mogelijk wordt. Daarom is het essentieel dat deelnemers vertrouwd raken met elkaar en wekelijks komen. In deze tijd van vluchtige contacten en overvolle agenda’s is dat soms een lastig aspect. Toch worden de lessen veel diepzinniger wanneer de groep zich werkelijk verbind en zeer regelmatig en trouw samen danst. De integratie van de groep is dus een eerste vereiste voor het kunnen verdiepen van het transformatieproces. De mate waarin deelnemers plezier met elkaar kunnen maken is een belangrijke indicator van integratie.Een Biodanza les duurt maximaal 2 uur. Er is vaak een beetje theorie of wat uitleg van een thema en daarna beginnen de oefeningen; het praktijkgedeelte van de les dat ook Vivencia wordt genoemd. Een les voor verder gevorderden kan maximaal 2 en een half uur duren. De theorie en uitleg zijn altijd voor aanvang van de Vivencia, omdat tijdens de dansen niet meer gesproken wordt door de deelnemers en het denken en analyseren daardoor kan worden losgelaten. Lessen worden daarom ook niet nabesproken.

De theorie in de lessen helpt om deelnemers een aanknopingspunt te geven t.a.v. het transformatie en integratie proces en ook om de leden van de groep intellectuele toestemming te geven om zich vrij te bewegen en te uiten. Een theoretische basis helpt om de aanvankelijke hinderpalen van angst en onzekerheid te overwinnen. Ook kan er op die momenten een rustige open dialoog ontstaat, waarin ruimte in voor verschillende standpunten. Zo wordt ook de aanvankelijke ongelijkheid in de relatie tussen docent en deelnemer doorbroken.

Zo nu en dan is er vóór aanvang van een Biodanza les een “deelronde”. Een moment waarom deelnemers iets kunnen delen over de ervaringen van de afgelopen lessen en het effect in hun leven of processen waarin ze zich bevinden. Er wordt dan gedeeld vanuit het hier en nu en de ervaringen, zonder analyse en commentaar van de groep of de docent. De docent en andere leden van de groep luisteren actief naar de persoon die ervaringen deelt, er ontstaat daardoor geen psychotherapiesessie.Dance is the hidden language of the soul.  - Martha Graham

Lessen hebben een heel specifieke opbouw. Er ontstaat een soort golfbeweging:
 • Het ervaren van zichzelf en de eigen identiteit d.m.v. ritmische, actievere, speelse en soms expressieve dansen en oefeningen
 • Het ervaren van regressie d.m.v. trance en het doen van zachte, rustige, ontspannen melodische dansen en oefeningen. De waakzaamheid en
  controle functies van deelnemers worden wat verminderd.
 • Aan het einde worden deelnemers weer geactiveerd. Ze worden weer in contact gebracht met hun identiteit en zelfgevoel zodat ze geïntegreerd naar huis kunnen gaan.

De opeenvolgende lessen worden ook ontworpen in een opbouwende lijn, zo dat deelnemers niet het gevoel hebben dat ze over hun grenzen gaan door oefeningen te doen waar ze nog niet aan toe zijn. Maar op een manier die uitnodigt een ontwikkeling door te maken die waardevol en acceptabel is.

Biodanza oefeningen veroorzaken biochemische en neurovegetatieve effecten en daar moet de docent bij het vormgeven van de lessen rekening mee houden. Er zijn oefeningen die actie stimuleren en er zijn oefeningen die aanzetten tot rust en herstel, ze werken harmoniserend.


Ook de formuleren, de korte uitleg van de oefeningen is belangrijk. De formulering van oefeningen omvat:
 1. De naam van de oefening
 2. De manier van uitvoeren en het voordoen van de oefening
 3. Iets over het effect van de oefening op het organisme
 4. Het belang van de oefening als bron van een specifieke Vivencia

Voor beginners zullen de formuleringen eenvoudig en praktisch zijn. Voor gevorderden zullen de formuleringen poëtischer en soms diepzinniger of wat meer filosofisch zijn.

De oefeningen

Oefeningen verbeteren de verbinding met het leven op drie niveaus: Het oproepen van het ervaren van verbinding met zichzelf, met anderen en met het leven als geheel.

Er zijn oefeningen die je individueel doet, die je met tweetallen of in kleine groepjes doet en er zijn oefeningen die je met de groep als geheel doet.
Er zijn oefeningen van integratie, van gevoelsontwikkeling en van expressie van het potentieel. Ook zijn er oefeningen die een archetypische symboliek of een rituele functie hebben.

De meeste oefeningen doe je op muziek, maar er zijn er ook die je doet in de stilte of waarbij je de stem gebruikt.

Er zijn verschillende niveaus van wekelijkse lessen:
 • Basis (lessen voor beginners die het integratie proces in gang zetten, de lessen vormen een inleiding er is nog een geringe mate van vivenciële diepgang)
 • Verdieping (lessen voor gevorderden waarin Vivenciële intensiteit binnen de vijf lijnen wordt verhoogd)
 • Verankering (lessen voor vergevorderden die tot doel hebben diepe veranderingen die zich al hebben voltrokken te stabiliseren. Het ontwikkelen van een essentieel begrip van Biodanza als een systeem om het menselijk bestaan te verbeteren en het binnen de eigen levensstijl plaats geven van de veranderingen die Biodanza teweeg heeft gebracht)Het groeiproces in Biodanza d.m.v. wekelijkse lessen duurt twee tot drie jaar. Het eerste jaar zijn beginners lessen, het tweede en derde jaar verdiepingslessen en verankeringlessen. Per individu kan het moment van verdieping en verankering nogal uiteenlopen.

Open lessen

Soms worden er open lessen gegeven, om nieuwe mensen kennis te laten maken met Biodanza. Soms worden ze gegeven voor aanvang van een dansfeest of op een festival. Deze lessen hebben als doel, mensen kennis te laten maken en iets te vertellen over Biodanza, maar ze hebben een heel ander kwaliteit dan een wekelijkse les in je eigen groep. Het doel is:
 • Deelnemers wat laten beleven qua beweging en motorische integratie
 • Wat dansen van ritme en rustige harmonie te laten ervaren
 • Iets te vertellen over een nieuwe levenshouding die creatiever en affectiever is
 • De mooie muziek te laten voelen en horen
 • De levensvreugde en transformerende kracht van Biodanza uit te dragen

De kunst van een beginnersles

Voor docenten zijn niet de ver gevorderden lessen, maar juist de eerste lessen en de open lessen misschien wel de grootste uitdaging. Iemand kennis te laten maken met een heel nieuwe manier van leven en groeien zonder teveel angst en weerstand op te roepen is een vak apart. Veel afgestudeerde docenten zijn zo enthousiast over hun ervaringen (ik ook) dat ze te hard van stapel lopen in die eerste lessen. Te veel oefeningen, te diepe regressie oproepen, te veel contact en intimiteit van deelnemers vragen, te veel creativiteit en expressie oproepen. Dat schrikt beginners af. Bewegen op muziek in een groep is al spannend op zichzelf. Het is dus heel belangrijk om de kunst van de geleidelijkheid te ontwikkelen. Momenteel zijn er didactische docenten die programma’s ontwikkelen voor de opbouw van de eerste lessen van nieuwe deelnemers. Dat kan heel waardevol zijn. Misschien is je eerste les wel de belangrijkste die je ooit doet, omdat je daardoor besluit door te gaan of het hierbij te laten.Je kunt in je eerste les diepzee duiken ook niet direct naar een schat duiken of de prachtigste vissen zien. Je zou benauwd en in paniek boven komen, zonder schat, zonder natuurschoon te hebben gezien. Iedere duikles leer je de fijne kneepjes van het diepzee duiken, je begint in een zwembad, leert je uitrusting kennen, leert de regels van communicatie onderwater, leert hoe belangrijk je buddy (je duikmaatje) is en ontdekt je eigen duiktalent. Pas maanden of soms jaren later, stuit je ineens op schatten en natuurschoon. Zo is het ook met Biodanza, stap je voor stapje ontwikkel je een nieuwe levenskunst.

Het proces van de groep is een belangrijke aanwijzing voor de docent bij het maken van lessen en het voorstellen van oefeningen. Wanneer deelnemers elkaar spontaan gaan begroeten bij binnenkomst, zal een docent pas ontmoetingsoefeningen introduceren. Wanneer deelnemers elkaar spontaan in de ogen gaan kijken, zullen pas oefeningen van oogcontact worden voorgesteld, enzovoort.

 “Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.” Mother Teresa

Naast de wekelijkse lessen zijn er ook workshops

Naast de wekelijkse lessen kunnen deelnemers hun veranderingsprocessen verdiepen en vernieuwen door het doen van workshops.

Workshops worden pas gevolgd met minimaal 50 uur vivenciële ervaring. Biodanza workshops duren meestal 1, 2 of 3 dagen en hebben een speciaal thema. Ook zijn er langere workshops die meestal plaatsvinden in een residentiële structuur, zodat deelnemers samenleven in een omgeving die contact met de natuur bevordert.zaterdag 9 mei 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (21 & 22 - muziek en muzikale semantiek)

21 De muziek in Biodanza & 22 Muzikale semantiek
Vivencia gedicht van sas 
Music to caress your soul

When there’s nothing else left, there’s always music
Music to me is God whispering to my soul
It’s like being held, being caressed by love itself
The sweetness of great lyrics are like love letters
Send to me from the most pure well in the universe
The art of life flowing through my heart
The melody of a true artist can rock my heart to the most peaceful bliss
So when there’s nothing else left, there’s always music
To caress your soul into being alive again
If I where a brave artist I would sing for you
But I am to shy; I wait for courage and inspiration
In the meantime I send you my favorite musical caresses
I hope they are sweet enough for your soul to start singing
I hope they are tender enough for your heart
To find again comfort, peace and new born happiness
Muziek vormt samen met de beweging en Vivencia (het ervaren), de kern van Biodanza

De muziek in Biodanza is heel belangrijk. De muziek keuze staat centraal in het welslagen van elke Biodanza les of Biodanza workshop. Het ontwikkelen van de vaardigheid en de kunst om muziek te kiezen bij een bepaalde oefening, serie oefeningen en specifieke groep is één van de belangrijkste vaardigheden van een docent.

Muziek, bewegen, emoties en Vivencia werken steeds op een bijzondere manier samen

 1. Muziek. Elke oefening van Biodanza gaat vergezeld van specifieke muziekstukken die de expressie van onszelf vergemakkelijken en die op een intense manier de emoties en de gevoeligheid voor het bestaan stimuleren. Muziek is een universele taal die altijd en overal toegankelijk is. Muziek heeft het vermogen door de identiteit van een persoon heen te sijpelen en tegelijk is het een middel waarmee de identiteit zich kan uiten. Muziek is het instrument dat bemiddelt tussen emotie en lichamelijke beweging. Muziek heeft een directe invloed op de emoties zonder tussenkomst van de analytische denkfilters.
 2. Beweging. Bewegen in Biodanza is de herontdekking van de eigen expressie en van meer authentieke, zinvolle gebaren rijk aan betekenis. Dans is een beweging vol betekenis. Beweging kan ontstaan vanuit de muziek en vanuit de emotie of het beleefde moment.
 3. Emoties. Bij de beoefening van Biodanza vindt intense stimulering plaats van alle emoties die spontaan toestanden van plezier en gezondheid scheppen: blijdschap, vreugde, moed, tederheid, passie, en vertrouwen in zichzelf.
 4. De Vivencia. Dit is de algehele ervaring dat men leeft tijdens het beoefenen van elke afzonderlijke oefening. Het is het huidige moment - het hier en nu - dat met grote intensiteit wordt beleefd, waarbij tegelijkertijd lichamelijke, instinctieve en emotionele sensaties meespelen. Vivencia is ook de verbinding met de emotie. Het lichamelijk beleven van het huidige moment, de beweging, de muziek, de eigen emoties en gewaarwordingen.Biodanza muziek

Vaak wordt me door leerlingen gevraagd naar de muziek van Biodanza. Biodanza gebruikt geen “eigen” muziek zoals de methode “de 5 ritmes” van Gabrielle Roth. Biodanza maakt gebruik van bestaande prachtige muziek.
De muziek van Biodanza had op mij een enorme aantrekkingskracht. Er wordt muziek in allerlei stijlen en uit allerlei landen en culturen gebruikt. Natuurlijk is de muziek op zichzelf heel mooi, maar het is de kunst precies de juiste muziek voor de juiste oefening bij elkaar te brengen.

Het selecteren van de muziek wordt gedaan door de International Biocentric Foundation (IBF). De IBF wordt vertegenwoordigd door een groep didactische docenten van het Rolando Toro Systeem, die instaan voor de consistentie van alle Biodanza scholen over de hele wereld en de kwaliteit van alle aspecten van de opleiding, inclusief alle theorie, methodologie, de officiële oefeningen en muziek van Biodanza. Belangrijk is het dat de muziek de kwaliteit heeft een Vivencia “het werkelijk beleefde moment” op te roepen.

Om Biodanza en de muziek te begrijpen moet je de definitie van het begrip Vivencia kennen. Dit vormt de basis van de methodologie in Biodanza. De Vivencia verbindt de subjectieve ervaring, die ieder mens heeft, met de wezenlijke kwaliteit van het doorleven van het hier en nu. Het doel daarvan is steeds de menselijke integratie en ontwikkeling.


Criteria

De IBF beluistert enorm veel muziek en heeft heel precieze criteria voor het kiezen en het koppelen van muziek aan Biodanza oefeningen. Er wordt gezocht naar organische muziek, met de juiste hoeveelheid ritme of melodie, met bepaalde aspecten van één of meer van de vier elementen: aarde (ritme), water (vloeibaarheid en melodie), vuur (impuls en energie), lucht (lichtheid en inspiratie). Ook wordt er heel precies geluisterd naar de teksten, ze moeten de oefening ondersteunen. Daarnaast is precies de juiste uitvoering en de uitvoerende artiest van belang. Alles dat helpt om in een les een Vivencia mogelijk te maken.

De muziek en de oefeningen van Biodanza zou je een beetje kunnen zien als het toverstokje van een liefdevolle tovenaar. Zonder kennis is het gewoon maar een houten stokje. Maar als je weet wat je ermee kunt doen, ontstaat de magie.

Binnen Biodanza bestaan honderden oefeningen en duizenden muziek stukken. Alleen de in het Rolando Toro systeem opgeleide docenten weten wat ze met de muziek en de bijbehorende oefeningen in een juiste opbouw, vanuit een lesthema in een Biodanzasessie teweeg kunnen brengen. Dat is een essentieel onderdeel van de methodologie van Biodanza die je leert in het derde en vierde jaar van de opleiding.

Vaak wordt er in een land juist gekozen voor minder bekende muziek. Dus in Nederland wordt bijna geen Nederlandse muziek gebruikt. Op de eigen en bekende muziek worden al snel bekende bewegingen gemaakt. Er gebeurt minder snel iets nieuws. Ook kun je in het denken komen, doordat je de tekst kunt verstaan. In het westen gebruikt men bijvoorbeeld veel Braziliaanse en Afrikaanse muziek, in Brazilië wordt juist meer westerse muziek gebruikt. Dit om nieuwe ervaringen en oorspronkelijke spontane bewegingen en ervaringen op te roepen. Ook is het belangrijk de cultuur van een land te kennen. Sommige muziek kan collectieve emoties oproepen die al dan niet gewenst zijn.

Artiesten

Van sommige artiesten en groepen zit er veel muziek in de muziekset van Biodanza, van andere maar heel weinig. Is muziek jouw ingang naar Biodanza dan kun je eens op zoek gaan naar muziek van één van de volgende artiesten. In ieder geval heerlijk om te beluisteren en te leren kennen. Wil je zoals ik dat wilde… alles weten en leren toveren, dan zit er maar één ding op… de opleiding gaan volgen.Braziliaanse muziek van bijvoorbeeld:

Maria Creuza
Caetano Veloso
Antonio Carlos Jobim
Maria Bethania
Gal Costa
Milton Nascimento
Gilberto Gil
Marcia Faracao 
Djavan
Joao Gilberto
Emilio Santiago
Stan Getz
Clara Nunes
Fafa de Belem
Nana Caymmi
Gato Barbieri
Simone

Percussie bijvoorbeeld:

Veel Batucada (percussie) muziek
Tropische dansen zoals een Forro
Afrikaanse percussie (bv Habib Koite)
Samba
Barbatuque (ritme gemaakt op het lichaam)

Klassieke muziek van bijvoorbeeld:

Satie
Strauss
Chopin
Bach
Schubert
Debussy
Brahms
Dvorak
Liszt
Vivaldi
Handel
Ravel
Grieg
Mozart

Andere artiesten en muziek soorten:

Jazz muziek en Dixieland
Benny Goodman
Louis Armstrong
Glenn Miller
The Beatles
Noa
Paul Winter
Enya
Vangelis
Astor Piazzola
Supertramp
Pink Floyd
Zamfir
George Harrison
Bobby Mc Ferrin
Kamakawiwo
Araken Peixoto
Carpenters
Nina Simone
Paul Williams
Helen Merrill
Diana Krall
Eva Cassidy
Sinead O´Connor
Mercedes Sosa

Bij het selecteren van muziek zijn de volgende aspecten belangrijk:

 1. Wat is de emotionele inhoud van de muziek (vrolijk, droevig, erotisch, euforisch, donker, licht, nostalgisch, kalm, enzovoort.?
 2. Bij welke lijn van Vivencia hoort de muziek (soms meer dan één)?
 3. Is de muziek in staat Vivencia op te roepen (een werkelijk beleefd moment) en welke Vivencia roept het dan op?
 4. Is de muziek organisch of niet-organisch, en roept het geïntegreerde of gedissocieerde bewegingen op?
 5. Heeft de muziek een duidelijke consistente emotionele inhoud en is het geen emotionele flauwekul?
 6. Is het thema vrolijk of droevig?
 7. Is de muziek geschikt voor een oefening en de Vivencia die je teweeg wilt brengen. Het geheel van Muziek-Vivencia-beweging moet perfect passen.
 8. Is de tekst van het nummer niet in tegenspraak met de Vivencia die je op wilt roepen (zelfs als je het niet verstaat).
 9. Overgangen van het ene naar het andere muziekstuk mogen niet te heftig zijn. Waar past deze muziek tussen andere nummers?
 10. Hoe past dit nummer net voor of na een ander nummer, zodat de rode draad van je lesthema niet verliest?De muziek moet steeds de potentie hebben om:

 • Te integreren (beweging en emotie)
 • Het geheel in harmonie te brengen
 • Intermenselijke communicatie te bevorderen
 • De psychomotoriek en archetypes op te roepen
 • Creativiteit te bevorderen
 • De gevoeligheid voor het leven te ontwikkelen.

Alle Biodanza muziek heeft een emotionele betekenis en roept Vivencia op.

Docenten gebruiken muziek die werkt, niet muziek die ze zelf op dit moment leuk of mooi vinden of muziek die “hip” is. De effectiviteit van een Biodanza oefening is gelegen in de diepe integratie van de muziek, de beweging en de Vivencia. En die integratie maakt de uitnodiging om meer tot leven te komen meestal onweerstaanbaar.


Naarmate deelnemers langer Biodanza beoefenen, kunnen ze de oefeningen en de muziek intenser beleven, omdat hun vermogen om in Vivencia te zijn toeneemt, ze gemakkelijker bij hun gevoel kunnen komen en hun weerstand (angst) afneemt.


When I dance I am really meditating rather than performing for an audience. I am completely absorbed by the music and the steps I choose to respond to the music. - Agnes de Mille

woensdag 6 mei 2015

Voorproefjes van de schooltheorie (20 Biodanza en Sociale actie)

20 Biodanza en Sociale actie
Biodanza is een systeem van Biocentrische educatie en integratie, deelnemers (her)ontdekken de heiligheid van het leven. Als vanzelf ontstaat daardoor ook de behoefte sociale actie te ondernemen. Mensen die Biodanza beoefenen voelen een diepe, innerlijke behoefte om verschil te maken, om bij te dragen aan het oplossen van de problemen van de mensheid. Iedere deelnemer ontwikkelt dit aspect op een heel eigen authentieke manier.

“Do something wonderful, people may imitate it.”
Albert Schweitzer

Het is belangrijk de sociale actie op een oorspronkelijke manier in te vullen, zodat de innerlijke behoefte om bij te dragen aan het geluk van de mensheid steeds blijft motiveren en inspireren. Er zijn grote en kleine projecten. Sommige zijn heldhaftig, andere eenvoudig en klein. Vanuit de verscheidenheid is de positieve intentie des te mooier. Het uitnodigen van een buurmeisje dat haar moeder verloor, voor een dagelijks gezamenlijk ontbijt is net zo belangrijk als trauma’s helpen helen ver weg. Mogelijkheden tot sociale actie komen meestal vanzelf op je af. Het gaat er vooral om de affectieve en integrerende levensstijl niet alleen in de Biodanza sessie, maar ook in je eigen leven vorm te geven.

“I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great things.”   Mother Teresa

Mogelijke vormen van sociale actie zijn:

 • Lesgeven aan ouderen met lichamelijke en of geheugen beperkingen
 • Lesgeven aan daklozen
 • Biodanza en Biocentrische principes inbrengen in het werk dat je al doet
 • Sociale projecten ontwikkelen of projecten die al in gang zijn gezet ondersteunen
 • Creatieve en affectieve projecten
 • Reizen ondernemen naar plaatsen in de wereld waar diepe affectieve wonden zijn ontstaan (daar eventueel Biodanza lessen verzorgen)
 • Het opzetten van scholen of centra voor persoonlijke groei
 • Het werken in de gezondheidszorg of onderwijs waarbij de Biocentrische principes worden geïntegreerd
 • Zorg geven aan naasten op bijzondere en huis-tuin-en-keuken manieren
 • Iemand bijstaan in tijden van verlies en ziekte


In mijn Familie is sociale actie altijd heel belangrijk geweest. 

Mijn vader is de zoon van Jaap de Bruin die een clubhuis oprichtte in de schilderswijk in Den-Haag voor kansarme jongeren. Mijn moeder een boeren dochter, met een in en in goede vader die ook in de oorlog velen heeft geholpen. Het is ons nooit opgedrongen, maar zorgen voor je medemens, was een vanzelfsprekendheid. Omdat dit de week is van de 4 & 5 mei, een beetje geschiedenis, van een sociale actie van mijn Haagse opa, waar ik heel trots op ben.

Het toeval wil, dat mijn vader en moeder elkaar hebben leren kennen in het clubhuis van mijn opa. Dus zelfs ik ben een gevolg van zijn sociale actie!  

Voor wie het interessant vindt...
Mijn Oma opent het clubhuis "De Mussen" en mijn Opa staat naast haar - 1937